tallypeled.com | סטודיו טלי פלד לאיפור מקצועי | TALLY PELED PROFESSIONAL MEKEUP
       
ברוכים הבאים לאתר סטודיו טלי פלד, טי.פי.סי. טלי פרופשיונל קוסמטיקס בע"מ, ירושלים (להלן: "טי.פי.סי" ו/או "האתר"). אתר זה משמש כחנות וירטואלית ברשת האינטרנט ופונה לקהל הגולשים והגולשות ברשת האינטרנט, בכפוף לאמור בתקנון ובכללי השימוש המפורטים להלן.
לתשומת לבך, טי.פי.סי בע"מ שומרת לעצnה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי שימוש אלה בגרסתם העדכנית ביותר. למען הסר ספק, תנאי שימוש אלה מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם מתייחסים לשני המינים כאחד.
 
כללי:
1. האתר מנוהל ומופעל על ידי טלי פלד טי.פי.סי. בע"מ - סטודיו טלי פלד לאיפור מקצועי מעמק רפאים 42, המושבה הגרמנית, ירושלים.
    טלפון: 02-5633398 פקס: 02-5633391  info@tallypeled.com
2. תקנון האתר וכללי השימוש יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש באתר (להלן: "המשתמש" ו/או "הרוכש") לבין טי.פי.סי. בע"מ או מי מטעמה.
3. כל המשתמש ומבצע פעולה כלשהי באתר, מצהיר, מעצם ביצוע הפעולה, כי קרא את תקנון האתר ואת כללי השימוש המפורטים בתקנון זה, כי הנו מסכים
    להם ולתחולתם עליו ועל פעילותו באתר, וכי לא תהא לו  או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לשימוש בהתאם לתקנון ולכללי השימוש
    כלפי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות האתר המופיעות בתקנון זה.
4. האתר מאפשר ללקוחותיו רכישה נוחה ובטוחה באמצעות האינטרנט של מגוון מוצרי איפור ואביזרים נלווים, ומספק מידע נרחב בנושאים שונים בתחומי
    עולם האיפור, הקוסמטיקה והיופי, בריאות, טיפוח אישי ועוד.
5. כל הקישורים לאתרים אחרים הם בגדר המלצה בלבד. טי.פי.סי לא תהיה אחראית על תוכן האתר המקושר.
 
זכויות קניין
1. כל תכני האתר בכללותם וכל הקבצים השונים הכלולים בו, לרבות כל הטקסטים, התמונות, הגרפיקה, המאמרים, הכתבות, העיצוב, העריכה, התצוגה וכל תוכן 
    אחר הכלול בו, וכל הזכויות עליהם, שייכים באופן בלעדי לטי.פי.סי. בע"מ, ו/או לספקי התוכן שלה.
2. כל המוצרים, שמות המותגים, סימני המסחר, סימני הלוגו, תאור המוצרים, תמונות המצורים והטיפולים והזכויות עליהם שייכים לספקי המוצרים.
3. כל תמונות יחסי הציבור וכל כתבות העיתונים הכלולות באתר זה והזכויות עליהן שייכות למגזינים ו/או העיתונים הרלוונטים.
4. כל שימוש אחר בכל חומר הכלול באתר זה אסור בתכלית כולל העתקה, שינוי , הפצה, העברה, תצוגה, השוואה, שיכפול, פרסום או תרגום ללא אישור מראש
    בכתב מאת הנהלת טי.פי.סי. בע"מ החתום על ידיה. שמה של טי.פי.סי בע"מ שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של
    טי.פי.סי. בע"מ הינם קניינה הבלעדי של טי.פי.סי בע"מ.
5. כל תמונה, טקסט מאמר או קובץ אשר אינו שייך לחברת טי.פי.סי בע"מ או לספקי המוצרים, הינם בבעלות גופים אחרים והשימוש בהם באתר מופיע עם סימוכין  
    מלאים להגנה על זכויות יוצרים של היוצר, הכותב, המפיק, היצרן, או בעל התוכן המוצג.
 
המוצרים והשירותים המוצעים באתר
1. האתר מציע לרכישה מוצרים, במחירים ובתנאים אשר ישתנו מעת לעת, כפי שתמצא הנהלת טי.פי.סי לנכון, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
2. הצעתו למכירה של מוצר או טיפול באמצעות האתר, אינה שוללת את זכותה של טי.פי.סי או מי מטעמה להציעו למכירה באמצעים אחרים ובמחירים אחרים,  
    ובכלל זאת בין היתר, סטודיו טלי פלד, אתרי אינטרנט אחרים וחנויות בארץ ובעולם.
3. הנהלת טי.פי.סי בע"מ שומרת על זכותה להפסיק את שיווקו ו/או מכירתו של מוצר מסויים בכל עת.
4. ככל שקיימות אי תאימות, שמקורה בטעות, תום לב, בין המחירים ו/או הכמויות ו/או זמני האספקה ו/או תאור המוצר והמחירים הנקובים באתר ובין רשומותיה
    הפנימיות של טי.פי.סי, יגבר כוחן של הרשומות הפנימיות של טי.פי.סי. והן יהיו אלו המחייבות.
5. תנאי מוקדם לביצוע העסקה הינו כי המוצר/ים נמצא/ים במלאי של טי.פי.סי. ו/או במלאי של הספקים במועד האספקה הנדרש. היה ולא צויין כי המוצר ו/או   
    הטיפול  אינו קיים במלאי, והמוצר ו/או הטיפול לא הורדו מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהיה הנהלת טי.פי.סי. מחוייבת במכירת המוצר, ולרוכש לא
    תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או אובדן הכנסה ו/או אובדן רווח אשר נגרם לרוכש ו/או לצד שלישי כלשהו, ובלבד שטי.פי.סי
    תמסור לרוכש הודעה מתאימה על כך בסמוך לאחר שנודע להעל המחסור במוצר, ותשיב לרוכש כל סכום ששילם, או תבטל את החיוב בגין הרכישה. 
6. הנהלת טי.פי.סי., עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי. במקרה ויוזמן מוצר אשר אזל בינתיים מהמלאי, תעשה הנהלת
    טי.פי.סי. כמיטב יכולתה לפנות אל הלקוח, עם הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תתקבל הצעת טי.פי.סי יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש, אם
    לא תתקבל הצעת טי.פי.סי, תבוטל ההזמנה ולא יתבצע חיוב בכרטיס האשראי ו/או תבוטל עסקת האשראי בנוגע למוצר, באם שולמה.
7. במהלך הצילומים והעיצוב הגרפי, עשתה הנהלת טי.פי.סי בע"מ כל שביכולתה על מנת לשמור על הצבעים והגוונים המקוריים של המוצרים. עם זאת, הצבע והגוון
    הסופי מושפעים מכרטיסי מסך, סוג מסך ותכונות הדפדפן האישיות של המשתמש, על כן יתכנו הבדלים קלים בין צבעי המוצרים המוצגים על המסך ובין צבעיהם
    המקוריים.
 
תנאי השתתפות
1. כל אדם מעל גיל 18 שהנו תושב ו/או אזרח ישראל שברשותו כתובת רשומה בישראל, בזמן הרכישה רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה
    ולכללי השימוש המפורטים בו. תנאי זה מהווה תנאי מוקדם לביצוע פעולות כלשהן באתר.
2. תנאי מוקדם לביצוע רכישות באתר הינו כי הרוכש הינו כשיר לבצע פעולה משפטית מחייבת.
3. פעולת רכישה באתר תעשה באופנים הבאים: כרטיסי אשראי שהונפקו בישראל ע"י חברות אשראי הפועלות כדין בישראל. הפקדה ישירה של המחאות ו/או מזומן
    לחשבון הבנק של טי.פי.סי בע"מ (שימסר לרוכש ע"י נציג החברה בשיחה טלפונית), הרוכש יפקסס לטי.פי.סי. העתק של ההפקדה. העברה בנקאית (חשבון הבנק
    של טי.פי.סי ימסר לרוכש בשיחת טלפון עם נציג שירות של טי.פי.סי), הרוכש יפקסס לטי.פי.סי העתק של העברה הבנקאית. תשלום באמצעות paypal כאשר
    חשבוננו ב paypal ימסר ללקוח בשיחת טלפון , או  דרישת תשלום באמצעות אימייל מאיתנו או מאתר paypal בסמוך למועד הרכישה.
4. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי טי.פי.סי, הנו קבלת אישור של חברת האשראי, אשר באמצעות הכרטיס אותו הנפיקה מבקש הרוכש לבצע את
    פעולת הרכישה. ככל שלא התקבל אישר חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה של הרוכש.
5. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל הרוכש הודעה מתאימה. על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה, יתבקש הרוכש להסדיר את אישור
    העסקה על ידי חברת האשראי שהנפיקה את כרטיס החיוב באמצעותו ביקש הרוכש לשלם, או לחילופין, לספק פרטי כרטיס אשראי אחר, ו/או אמצעי תשלום
    אחרים המקובלים על חברת טי.פי.סי בע"מ.
6. למען הסר ספק יודגש, כי פעולה נחשבת כמושלמת רק עם אישור פרטי האשראי של הרוכש על ידי חברת האשראי. החובה להסדרת אישור חברת האשראי,
    במקרה בו אישור כאמור לא התקבל, חלה על הרוכש. במקרה של תשלום באמצעות המחאות הסחורה תשלח רק לאחר 3 ימי עסקים בהם יתברר שלהמחאה     
    אכן יש כיסוי.
 
הזמנת מוצרים וטיפולים ואספקתם
 
ההזמנה
1. לאחר שביצעת את ההזמנה, תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת ליבך: אישור זה אינו מחייב את האתר ו/או מי מטעמו לספק את
    המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
2. לאחר קבלת ההזמנה יצור עימך קשר נציג שירות מטעמנו לצורך ביצוע התשלום. עם קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, ו/או לאחר שהגעת
    הפקס המאשר העברה בנקאית או הפקדה במזומן לחשבונה של טי.פי.סי., ו/או לאחר אישור של paypal ו/או במקרה של תשלום בהמחאה, לאחר הגעת פקס
   עם אישור הפקדה ולאחר שלושה ימי עסקים , תחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת בתנאי שהם מצויים במלאי.
 
הזמנה משובשת
1. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת,  צריכה הזמנתך להתקבל ולהקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את הפרטים הנדרשים למשלוח
    המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי האתר. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי
    הזמנתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות באמצעות דוא"ל info@tallypeled.com
    או לשירות לקוחות בטלפון מספר 02-5633398 בכל יום בין השעות 9:30 - 20:00 ובימי ו' וערבי חג 9:00-14:30.
2.אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או כל פרט אחר, תהיה טי.פי.סי רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחוייב
    בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
3. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחוייב
    בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח. אנא הקפד למלא פרטים מדוייקים ועדכניים.
הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז 1977 - ו/או כל דין אחר.
 
אמצעי תשלום
1.באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין. באפשרותך להקיש את מספרו באתר
   או למסרו לנו טלפונית בשיחה עם נציג טי.פי.סי. שיצור עימך קשר טלפוני עם קבלת ההזמנה. עיבוד ההזמנה והמשך הטיפול בה, כפוף לאישור חברת כרטיסי    
   האשראי בגין הרכישה שביצעת באמצעות כרטיסך , ורק לאחר קבלת האישור נעבד את הזמנתך ונשלח אליך את המוצרים. לטי.פי.סי הזכות להתנות אספקה של
   מוצר ו/או טיפול בזיהוי של בעל אמצעי התשלום באמצעות תעודה מזהה.
2.באפשרותך להפקיד לנו את הכסף במזומן לחשבוננו בבנק לאומי, שפרטיו ימסרו לך בשיחת טלפון עם נציג שירות מטעמנו, לאחר ביצוע ההפקדה תידרש
   לפקסס אלינו את טופס ההפקדה. לאחר קבלת האישור, נעבד את הזמנתך ונשלח אליך את המוצרים.
3.באפשרותך לשלם בהמחאה ולהפקיד אותה בחשבוננו בבנק לאומי, שפרטיו ימסרו לך בשיחת טלפון עם נציג שירות מטעמנו, לאחר ביצוע ההפקדה תידרש
   לפקסס לנו את טופס ההפקדה, רק לאחר שלושה ימי עסקים כאשר נקבל אישור מהבנק כי להמחאה יש כיסוי, נעבד את הזמנתך ונשלח אליך את המוצרים.
4.באפשרותך לשלם באמצעות העברה בנקאית לחשבוננו בבנק לאומי שפרטיו ימסרו לך בשיחת טלפון עם נציג שירות מטעמנו, לאחר ביצוע העברה, תידרש
   לפקסס אלינו את טופס העברה, ורק לאחר קבלת האיושר נעבד את הזמנתך ונשלח אליך את המוצרים.
5.באפשרותך לשלם ב paypal ולהפקיד את הכסף בחשבוננו ב- paypal לפי הפרטים הבאים: info@tallypeled.com לאחר קבלת אישור מ-paypal, נעבד את
   הזמנתך ונשלח אליך את המוצרים.
 
טיפול ואספקה
1. מחיריהם וזמינותם של מוצרים ניתנים לשינוייים מעת לעת ללא צורך בהודעה מראש. המחיר התקף לגבי המוצר/ים המופיעים באתר, הינו המחיר שהתפרסם
    באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
2. כל המוצרים באתר כוללים מע"מ כחוק, אלא אם כן צויין אחרת.
3. הנהלת טי.פי.סי אינה אחראית לאספקת המוצר/ים במקרה של הזנת פרטים שגויים או לא מודוייקים. למען הסר ספק, הנהלת טי.פי.סי תספק את המוצרים
    לכתובת שנמסרה לה, אף אם היא שגוייה.
4. הנהלת טי.פי.סי ו/או מי מטעמה, אינם אחראיים לכל טעות בבחירת המוצר או הטיפול הנובעת מטעות של המשתמש בהזנת פרטי ההזמנה, ובכלל זאת פרטיו
    האישיים ופרטי כרטיס האשראי.
5. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל ובדואר רשום. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף
    לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. אין הנהלת טי.פי.סי אחראית לעיכובים כלשהם אשר ייגרמו כתוצאה מהשירות הניתן ע"י דואר ישראל לרבות
    שביתות, עיצומים וכיוצ"ב.
6. התשלום עבור משלוח אינו כלול במחיר הנקוב ליד כל מוצר ויחוייב בהתאם למחירים הנקובים בטופס ההזמנה בעת ביצוע ההזמנה. מחיר דמי הטיפול
    והמשלוח עשויים להשתנות מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.
7.הנהלת טי.פי.סי. תדאג לאספקת המוצר/ים שרכישתם הושלמה לכתובת בישראל בלבד כפי שהוזנה בטופס ההזמנה, בתוך 10 ימי עבודה ( ימי א' עד ה'
   לא כולל ימי שישי, שבת,ערבי חג וימי חג), וזאת בכפוף לאמור להלן  ולתנאי המשלוח המבוקשים כפי שמולאו בטופס ההזמנה על ידי הרוכש. 
8.הנהלת טי.פי.סי לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או באי אספקה שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
9.במידה שיתברר להנהלת טי.פי.סי. כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעי המשלוח הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו, תהיה רשאית לבטל את
   עסקת הרכישה בכל מועד עד לאספקת המוצר לרוכש ללא כל פיצוי בגין ביטול, בכפוף להשבת התשלום אותו שילם הרוכש או ביטול עסקת האשראי.
 
מניעת ביצוע רכישות באתר
טי.פי.סי שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש לבצע רכישות באתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין.
2.המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון ו/או מכללי השימוש.
3. המשתמש מסר בעת ביצוע הפעולה ו/או בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
4. המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בטי.פי.סי. ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מבעלי האתר ו/או כלפי מצד שלישי
    כלשהו.
5. המשתמש מבצע רכישות במטרה לשוב ולמכור את המוצר ו/או השירות לצד שלישי כלשהו ו/או לסחור בו.
 
פרטיות
1. הפרטים האישיים שנמסרו בעת ההזמנה, כמו גם פרטי רכישות עתידיות או כל מידע אחר, יישמרו במאגר המידע של טי.פי.סי. טי.פי.סי לא תעביר את פרטיך
    האישיים לאף גורם. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
2. טי.פי.סי תהיה רשאית שלוח אליך דוא"ל, SMS, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים וביוצ"ב
3. טי.פי.סי תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית
    ולא יזהו אותך.
4. טי.פי.סי מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי אבטחה למניעת חדירה לאתר האינטרנט סטודיו טלי פלד, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת,  
    לא ניתן להבטיח את שמירת פרטיותך מפני שימוש בזדון וחדירות מצד גורמים שאינם מורשים, או לשלוש שיבושים באופן מוחלט. על כן הינך מצהיר בזאת כי לא
    תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד טי.פי.סי ו/או שלוחה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות מסוג זה.
 
ביטול רכישה והחזרת מוצרים
טי.פי.סי עושה הכל  שתהיה מרוצה ממוצרינו, אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת באתר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים, מיום קבלתם, כשהם ארוזים
באריזתם המקורית. אם רכשת שירות הינך רשאי לבטלו בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום ההזמנה ועד 2 (שני) ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד מתן השירות.
 
1. כדי להחזיר את המוצרים עליך ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון, פקס או דואר. לאחר בירור פניייתך תצטרך להחזיר על חשבונך את המוצר
    לטי.פי.סי. בע"מ, ת.ד. 9561 ירושלים 91090. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי טיפול ומשלוח ועלויות אחרות אם היו)
    ובניכוי עלות ריבית חברת האשראי. אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם טי.פי.סי ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית, לרבות כל מרכיבי
    המוצר והאריזה  הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבויות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או כל התחייבות אחרת שטי.פי.סי
    הוציאה או שהיא התחייבה להוציא והן בשל התקשרות בעסקה או בשל ביטולה. במידה ובחר הרוכש לבטל את העסקה, רשאית הנהלת טי.פי.סי על-פי שיקול
    דעתה הבלעדי, לגבות דמי ביטול עסקה בשיעור 15 אחוז ממחיר העסקה.
2. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים מתכלים או הנתנים להקלטה שיעתוק או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה. אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה
    של מוצר פגום, אתה רשאי לשלוח לטי.פי.סי את המוצר בצירוף חשבונית המס שקבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך
    שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי.
הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 ג' לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981
 
תנאים נוספים:
1. משתמש רשאי לרכוש כל מוצר הנמצא באתר ללא כל הגבלה ובתנאי שהוא עומד בתנאי תקנון זה וכמפורט לעיל ולהלן.
2. הנהלת טי.פי.סי שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו מעת לעת. כל עסקת רכישה כפופה הלוראות התקנון שיהיה בתוקף
    בעת הרכישה, ויפורסם באתר.
3. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה, ואינן מחייבות את טי.פי.סי
4. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוזנו בטופס ההזמנה במהלך ביצוע פעולות הרכישה.
5. בכל עניין ו/או תלונה בין האתר ובין המשתמש ו/או הרוכש ו/או צד שלישי כלשהו, שעניינם עסקת רכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בירושלים סמכות
    שיפוט ייחודית ובלעדית.
6. לשאלות ובירורים ניתן לפנות אל נציגי שירות הלקוחות של טי.פי.סי בימים א' - ה'  בשעות 9:30 -20:00 , בימי ו' וערבי חג בין השעות 9:00 - 14:00
    טלפון:02-5633398 , פקס: 02-5633391 פקס נוסף: 09-9512141 ובדוא"ל info@tallypeled.com
 
    
 
 הדפס
דף הבית | מי אנחנו | תקנון | סל קניות | החשבון שלי | מפת האתר | צור קשר